Regulamin Porządkowy Hotelu Nafta Krosno

I POSTANOWIENIA OGÓLNE

 • Pokoje mieszkalne wynajmowane są na doby.
 • Doba hotelowa trwa od godziny 14:00 do godziny 12:00 dnia następnego.
 • Gość hotelowy może zająć bez dodatkowej opłaty pokój wcześniej, o ile pokój ten jest dostępny.
 • Życzenie przedłużenia pobytu Gość hotelowy jest obowiązany zgłosić w Recepcji do godziny 11:00.
 • Życzenie przedłużenia pobytu może zostać nieuwzględnione, jeżeli w danym dniu Hotel nie dysponuje wolnymi miejscami.
 • Hotel, o ile zachodzi konieczność, zastrzega sobie prawo do przydzielenia Gościowi hotelowemu zgłaszającemu chęć pobytu, innego pokoju.

II WARUNKI REZERWACJI I CZAS POBYTU

 • Rezerwacji można dokonać przez całą dobę.
 • Rezerwując i najmując pokój, Gość hotelowy obowiązany jest określić czas pobytu.
 • Osoby niezameldowane w Hotelu a przebywające w części pobytowej, winny ją opuścić do godziny 22:00.
 • Ewentualne domeldowanie i ustalenie warunków pobytu należy zgłosić do godziny 22:00.
 • W części pobytowej obowiązuje cisza nocna w godzinach od 22:00 do 6:00.
 • Goście przyjmowani do Hotelu bez rezerwacji mogą być poproszeni o uregulowanie rachunku z góry albo okazanie karty kredytowej.
 • Po zakończeniu pobytu w Hotelu Nafta Krosno, Gość hotelowy obowiązany jest do dokonania końcowego rozliczenia.

III OBOWIĄZKI HOTELU NAFTA KROSNO

 • Hotel Nafta Krosno zapewnia warunki sprzyjające wypoczynkowi i miłemu  pobytowi.
 • Personel hotelowy bezzwłocznie reaguje na zgłaszane uwagi i zastrzeżenia dotyczące jakości usług, funkcjonowania urządzeń hotelowych, czystości i porządku oraz funkcjonowania gastronomii hotelowej.
 • Hotel Nafta Krosno gwarantuje najwyższą jakość usług.

IV ODPOWIEDZIALNOŚĆ MAJĄTKOWA HOTELU NAFTA KROSNO

 • Hotel Nafta Krosno ponosi ograniczoną odpowiedzialność z tytułu utraty lub uszkodzenia kosztowności, pieniędzy, papierów wartościowych, przedmiotów mających wartość naukową lub artystyczną, jeżeli przedmioty te nie zostały przekazane do depozytu hotelowego, który znajduje się w Recepcji.
 • Odpowiedzialność Hotelu Nafta Krosno za utratę lub uszkodzenie rzeczy wniesionych przez osoby korzystające z usług regulują przepisy art. 846-848 Kodeksu Cywilnego.

V ODPOWIEDZIALNOŚĆ GOŚCI HOTELU NAFTA KROSNO

 • Gość hotelowy ponosi całkowitą odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia, zniszczenia lub utratę przedmiotów wyposażenia Hotelu. W szczególności dotyczy to łamania przepisów ustawodawczych z zakresu zakazu palenia w miejscach publicznych oraz naruszenia godzin ciszy nocnej.
 • Z uwagi na bezpieczeństwo przeciwpożarowe, a także na dostępność usług, w pokojach hotelowych zabrania się korzystania z urządzeń elektrycznych takich jak grzałki i żelazka.
 • W pokojach obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu. Kara za palenie w budynku poza miejscem do tego przeznaczonym, wynosi 200 zł i zostanie doliczona do ceny wynajmu pokoju po stwierdzeniu przez pracownika Hotelu, że taki fakt miał miejsce.
 • Gość Hotelu Nafta Krosno nie ma prawa przekazywać wynajmowanego pokoju osobom trzecim.

Dyrekcja Hotelu Nafta Krosno

VISITING RULES HOTEL NAFTA KROSNO

I GENERAL CONDITIONS

 • Rooms are rented per night.
 • Check-in from 14:00 until 12:00 the next day.
 • A Hotel guest can take the room earlier without any additional charge, provided that the room is available.
 • Any Guest wishing to extend their stay is obliged to report to the front desk before 11 a.m.
 • The wish to extend your stay may not be taken into account if there are no vacancies on that day.
 • The hotel, if necessary, reserves the right to assign a different room to the hotel Guest wishing to stay.
 • Each time a guest leaves the hotel, Guest is obliged to leave the key at the reception.

II TERMS AND CONDITIONS OF RESERVATION AND TIME OF STAY

 • Reservations can be made round the clock.
 • While booking and renting the hotel room, hotel guest is obliged to determine the length of their stay.
 • Any individuals not checked into Hotel and staying in the living quarters, must leave it until 10 p.m.
 • Any possible additional check in and determining the therm of stay should be reported to the front desk before 10 p.m.
 • In the living quarters no noise is allowed between 10 p.m. and 6 a.m.
 • Guests arrivin at the Hotel without reservation may be asked to settle the bill in advance or to show their credit card on arrival
 • After the stay in the Hotel Nafta Krosno, a guest is obliged to settle up with the Hotel.

III OBLIGATIONS OF THE HOTEL NAFTA KROSNO

 • The Hotel Nafta Krosno provides favourable conditions for a good rest and a pleasant stay.
 • The Hotel staff proptly reacts to any remarks and concerns about the quality od service, the functioning of hotel facilities, cleaniliness and tidiness, and functioning of Hotel catering.
 • The Hotel Nafta Krosno guarantees the highest quality of service.

IV FINANCIAL  LIABILITY OF THE HOTEL NAFTA KROSNO

 • The Hotel Nafta Krosno bears limited responsibility for loss or damage of valuables, money, securities, objects of scientific or artistic value, if such property has not been left in the hotel safe deposit box, located at the front desk.
 • The liability of the Hotel Nafta Krosno for the loss or damage of property brought by the person receiving the service are regulated by 846-848 art. Of Polish Civil Code.

V THE RESPONSIBILITY OF THE GUESTS OF THE HOTEL NAFTA KROSNO

 • The hotel guest bears full financial liability for any type of damage, destruction or loss of the Hotel equipment. In particular, this applies to violations of the law, such as a smoking ban in public places, the violation of noise curfew, etc.
 • Due to fire safety, as well as the availability of services, it is forbidden to use electrical appliances in the hotel rooms, such as heaters or irons.
 • The room are strictly non-smoking. The penalty for smoking inside buildings is 200 PLN and will be added to the room rate after confirming the occurrence of this fact by our Staff.
 • The guest of Hotel Nafta Krosno does not have the right to transfer a rented room to another person.

The Management of the Hotel Nafta Krosno

Menu