Regulamin użytkowania parkingu Hotelu Nafta Krosno

I Warunki ogólne

 1. Niniejsze warunki korzystania z parkingu dotyczą wjazdu i korzystania z parkingu Hotelu Nafta Krosno należącego do firmy Investimus Sp. z o.o. zwanej dalej Właścicielem.
 2. Parking Hotelu Nafta Krosno jest parkingiem PŁATNYM NIESTRZEŻONYM.
 3. Parking jest czynny całą dobę we wszystkie dniu roku.
 4. Umowa na korzystanie z miejsca parkingowego zostaje zawarta z chwilą wjazdu na parking przy pomocy karty magnetycznej lub po pobraniu biletu parkingowego z automatu. Umowa na korzystanie kończy się wraz z wyjazdem z parkingu. Dowodem zawarcia umowy jest bilet parkingowy albo ważna karta parkingowa.
 5. Warunkiem korzystania z miejsca parkingowego jest:a) pobranie biletu parkingowego albo posiadanie karty magnetycznej,
  b) podpisanie umowy z firmą Investimus Sp. z o.o. na korzystanie z miejsca parkingowego w systemie abonamentowym.
 6. Użytkownik pojazdu poprzez wjazd na teren parkingu wyraża zgodę na warunki umowy przedstawione w niniejszym regulaminie.

II Odpowiedzialność

 1. Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku kradzieży, zniszczenia albo uszkodzenia pojazdu z winy Użytkownika pojazdu, osób trzecich albo działania siły wyższej, mające miejsce na terenie parkingu. Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w pojeździe Użytkownika albo stanowiące wyposażenie pojazdu Użytkownika.
 2. Użytkownik pojazdu zobowiązany jest do zabezpieczenia pojazdu przed dostaniem się do jego wnętrza osób niepowołanych oraz stosowania posiadanych systemów zabezpieczeń.
 3. Z zastrzeżeniem postanowień niniejszego regulaminu odpowiedzialność stron określają odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego.
 4. W przypadku spowodowania lub poniesienia szkody na parkingu, Użytkownik  ma prawo zwrócić się do Właściciela o zabezpieczenie nagrań z monitoringu.

III Zasady użytkowania parkingu

 1. Na parkingu obowiązują zasady ruchu drogowego, oznakowanie pionowe i poziome, a niezależnie od powyższego każdy Użytkownik pojazdu jest zobowiązany do stosowania się do poleceń pracowników obsługi.
 2. Pojazdy można pozostawiać wyłącznie na wyznaczonych miejscach parkingowych.
 3. Zabrania  się  parkowania  na  wjazdach,  wyjazdach,  pasach  ruchu,  przejazdach, przejściach dla pieszych, miejscach oznaczonych znakiem „NIE PARKOWAĆ” albo innych miejscach nieoznaczonych.
 4. Jeżeli Użytkownik poprzez niewłaściwe zaparkowanie pojazdu utrudni albo zablokuje ruch na terenie parkingu, Właściciel uprawniony jest do nałożenia kary umownej (za parkowanie niezgodne z regulaminem) w wysokości 250 zł.
 5. Na terenie parkingu zabronione jest:a) używanie otwartego ognia,
  b) picie alkoholu,
  c) magazynowanie paliw, substancji łatwopalnych i pustych pojemników po paliwie,
  d) tankowanie pojazdów,
  e) pozostawianie pojazdów z uruchomionym silnikiem,
  f) parkowanie pojazdów z nieszczelnymi układami,
  g) mycie i odkurzanie pojazdów,
  h) wymiana wody chłodzącej, paliwa albo oleju,
  i) prowadzenie pojazdu bez włączonych świateł mijania,
  j) jazda na rolkach i deskorolkach,
  k) wykonywanie innych, nieopisanych wyżej czynności, które mogłyby naruszać albo zagrażać bezpieczeństwu.
 6. Na parkingu obowiązuje bezwzględny zakaz wjazdu pojazdów przewożących wszelkiego rodzaju broń palną oraz materiały niebezpieczne w szczególności łatwopalne, żrące, wybuchowe oraz inne, chyba że, posiadacz ma stosowne zezwolenie i znajdujący się w pojeździe niebezpieczny materiał jest zabezpieczony zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 7. Właściciel jest uprawniony do usunięcia z terenu parkingu pojazdów i osób niestosujących się do powyższych zakazów.

IV Zasady wjazdu i wyjazdu z parkingu

 1. Przy wjeździe na parking Użytkownik pojazdu musi obowiązkowo:a) zatrzymać się przy automacie biletowym,
  b) uruchomić zaporę poprzez pobranie z automatu biletu parkingowego albo przyłożenie karty magnetycznej do czytnika.
 2. Przy wyjeździe z parkingu Użytkownik pojazdu musi obowiązkowo:a) zatrzymać się przy automacie biletowym,
  b) uruchomić zaporę poprzez zeskanowanie opłaconego w kasie parkingowej biletu parkingowego albo przyłożenie karty magnetycznej do czytnika.
 3. Przy wyjeździe z parkingu zabrania się przejazdu pod otwartą zaporą dwóch pojazdów, a także przejazdu pod otwartą zaporą wjazdową. Zapora wjazdowa i wyjazdowa zamyka się natychmiast za każdym pojazdem.
 4. W przypadku niezastosowania się do powyższych zakazów, koszty związane z uszkodzeniem samochodu i systemu automatycznej obsługi parkingu ponosi Użytkownik pojazdu zgodnie z ustalonymi kosztami naprawy.

V Opłata parkingowa, czas postoju

 1. Opłata za korzystanie z miejsca parkingowego naliczana jest proporcjonalnie do czasu parkowania zgodnie z cennikiem za każde zajęte miejsce parkingowe.
 2. Cennik  opłat parkingowych jest wywieszony przed wjazdem na parking.
 3. Podane w cenniku ceny zawierają podatek VAT w wysokości 23%.
 4. Opłatę za parkowanie należy uiścić przed wyjazdem z parkingu w kasie parkingowej umieszczonej przy głównym wejściu do Hotelu.
 5. Aby uiścić opłatę parkingową w kasie parkingowej należy:a) włożyć bilet do czytnika,
  b) uiścić należną kwotę wg cennika parkingu (należna kwota jest automatycznie wyświetlana),
  c) automat płatniczy przyjmuje nominały 1 zł, 2 zł, 5 zł, 10 zł, 20 zł, 50 zł, 100 zł i automatycznie wydaje resztę w bilonie,
  d) opłacony bilet należy posiadać przy wyjeździe z parkingu.
 6. W kasie parkingowej nie można realizować zniżek i rabatów parkingowych. W przypadku ich posiadania należy zgłosić się do Recepcji Hotelu Nafta Krosno.
 7. Wszelkie nieprawidłowości w działaniu i pobieraniu opłaty poprzez kasę parkingową należy zgłosić w Recepcji Hotelu Nafta Krosno.
 8. Po opłaceniu biletu należy w ciągu 15  min. opuścić parking. Przekroczenie ustalonego czasu na wyjazd skutkuje naliczeniem dodatkowej opłaty zgodnie z cennikiem.
 9. W przypadku zgubienia biletu parkingowego Użytkownik pojazdu jest zobowiązany do uiszczenia opłaty w wysokości 30 zł za każdy dzień postoju pojazdu na parkingu.
 10. Właściciel wystawia faktury VAT za korzystanie z miejsc parkingowych, na życzenie Użytkownika.
 11. Wobec klientów uchylających się od uiszczenia opłaty będą podejmowane stosowne czynności formalnoprawne.
 12. Z opłat parkingowych zwolnione są następujące osoby albo pojazdy:a) Klienci Restauracji Naftaya,
  b) Obsługa Hotelu Nafta Krosno,
  c) Zaopatrzenie Hotelu Nafta Krosno,
  d) Pojazdy uprzywilejowane.

VI Skargi i wnioski

 1. Skargi i wnioski związane z użytkowaniem parkingu należy zgłaszać drogą pisemną na adres Właściciela: Investimus Sp. z o.o., ul. Lwowska 21, 38-400 Krosno.

VII Postanowienia końcowe

 1. Regulamin obowiązuje od dnia 22 czerwca 2016 r.
 2. Treść niniejszego Regulaminu jest dostępna na stronie internetowej Hotelu pod adresem www.nafta.pl, na stronie internetowej Restauracji Naftaya pod adresem www.naftaya.pl, na stronie internetowej Pub&Club Nafta pod adresem www.club.nafta.pl oraz w recepcji Hotelu Nafta Krosno.
 3. Hotel Nafta Krosno ma obowiązek udostępnienia Regulaminu użytkowania parkingu na każde żądanie Użytkownika.
 4. Hotel zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu. Wszelkie zmiany treści Regulaminu będą na bieżąco aktualizowane i udostępniane na stronach internetowych oraz w recepcji Hotelu Nafta Krosno.
 5. W sprawach nie uregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.
Menu