Regulamin Voucherów dla klientów indywidualnych

I. Warunki Ogólne

 1. Hotel zobowiązuje się do przekazania Nabywcy Vouchera i do przyjmowania go do realizacji w Hotelu Nafta Krosno.
 2. Nabywca zobowiązuje się do zapłaty za Voucher w kwocie równej wartości nominalnej Vouchera.
 3. Voucher może być zrealizowany tylko i wyłącznie w Hotelu Nafta Krosno.
 4. Voucher nie podlega zwrotowi i wymianie na gotówkę.
 5. Płatność Voucherem musi być zrealizowana jednorazowo.
 6. Hotel nie ponosi odpowiedzialności za Voucher, który został utracony lub uszkodzony, po jego przekazaniu Nabywcy.
 7. Nabywcy lub Użytkownikowi nie przysługują żadne roszczenia w stosunku do Hotelu z tytułu utraty lub zniszczenia Vouchera.
 8. Voucher jest ważny przez okres 3 miesięcy od daty zakupu.

II. Zasady korzystania z Vouchera

 1. Użytkownik wybiera towar lub usługę w Hotelu Nafta Krosno. W przypadku usługi Użytkownik wcześniej rezerwuje termin w recepcji Hotelu (tel. 134366212, 663224155 , e-mail: rezerwacje@hotel.nafta.pl).
 2. Hotel Nafta Krosno przyjmuje do realizacji wyłącznie Vouchery, które są nieuszkodzone, posiadają datę ważności, pieczęć i podpis wystawcy.
 3. Przy realizacji Vouchera nie przysługuje prawo otrzymania reszty, gdy wartość otrzymanego towaru lub usługi jest niższa niż wartość Vouchera.
 4. Użytkownik zobowiązany jest do zapłaty różnicy ceny gotówką, kartą płatniczą lub kartą kredytową, gdy wartość otrzymanego towaru lub świadczonej usługi jest wyższa od wartości przedstawionej na Voucherze.
 5. Hotel ma prawo odmówić realizacji Vouchera, gdy upłynął termin jego ważności lub uszkodzenia Vouchera uniemożliwiają jego odczytanie.

III. Rozliczenia i reklamacje Voucherów

 1. Nabywca w chwili zakupu Vouchera otrzymuje dowód wpłaty.
 2. Faktura VAT wystawiana jest na wyraźne życzenie Nabywcy po zrealizowaniu Vouchera.
 3. Wszelkie reklamacje związane z zakupem towaru i/lub usługi przy użyciu Vouchera będą rozpatrywane przez Hotel po złożeniu pisemnej reklamacji przez Użytkownika.
 4. Podstawą uznania reklamacji towaru lub usługi jest dowód wpłaty wydany przy zakupie Vouchera.

IV. Postanowienia końcowe

 1. Nabywca/Użytkownik wraz z otrzymaniem Vouchera oświadcza, że zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu, akceptuje jego treść w całości i zobowiązuje się przestrzegać jego zapisów.
 2. Użytkownik poprzez realizację Vouchera potwierdza zlecenie dokonania jego użycia, w zakresie określonym w Regulaminie.
 3. Treść niniejszego Regulaminu jest dostępna na stronie internetowej Hotelu pod adresem www.nafta.pl oraz w recepcji Hotelu Nafta Krosno. Hotel ma obowiązek udostępnienia Regulaminu Nabywcy i/lub Użytkownikowi na każde jego żądanie.
 4. Hotel zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu pod warunkiem, że nie naruszy to już nabytych praw Nabywców/Użytkowników. Wszelkie zmiany treści Regulaminu będą na bieżąco aktualizowane i udostępniane na stronie internetowej oraz w recepcji Hotelu Nafta Krosno.
 5. W sprawach nie uregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.
Menu